Artikel heeft langere levertijd
> Start > Info-Center


Catalogus
Zending / Levering
Algem. voorwaarden
Betalingsadvies
Prijzen
Contact/Center

«
»

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2018, B2B en B2C.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit leverancier
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 – Offerte
Artikel 5 – Overeenkomst
Artikel 6 – Prijs
Artikel 7 - Verzending en levering
Artikel 8 – Montage
Artikel 9 – Betaling
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 - Herroepingsrecht consumentkoper
Artikel 12 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 13 - Uitsluiting van herroeping
Artikel 14 - Onderzoeksplicht, -recht en klacht
Artikel 15 - Conformiteit en garantie
Artikel 16 - (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
Artikel 18 - Uitsluiting aansprakelijkheid
Artikel 19 - Toepasselijk recht en forumkeuzeArtikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Leverancier: Opitec, oftewel de rechtspersoon die de producten op afstand aanbiedt aan de koper;
• (Consument)koper: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
• (Ondernemer)koper: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, alsmede degene die in naam van of ten behoeve van hem optreedt;
• Dag: een kalenderdag;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Opitec en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Koper: de (consument)koper en de (ondernemer)koper tezamen;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Opitec gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Duurovereenkomst: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: een hulpmiddel dat de koper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
• Modelformulier herroeping: in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden is het Europees modelformulier voor herroeping opgenomen.


Artikel 2 – Identiteit leverancier

Naam: Opitec Nederland B.V.(B.A.),
Vestigingsadres: Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar
Telefoonnummer: +31-(0)72 – 509 47 71
E-mailadres: info.nl@opitec.com
KvK-nummer: 02062088
BTW-nummer NL: NL 8065.01.698.B01
Bankrelaties NL: ABN AMRO IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen koper en Opitec.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Opitec zijn in te zien en op verzoek van de consument(koper) kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument(koper) ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument(koper) op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument(koper) langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument(koper) zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4. Offerte

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opitec dit in de aanbieding of prijsopgave anders heeft vermeld.
2. De door Opitec gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van maximaal dertig dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Voor ondernemer(koper) geldt te allen tijde een toeslag voor de levering van meubilair. Aan de ondernemer(koper) wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld staat in de offerte- geleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek.Artikel 5 – Overeenkomst

1. Personen onder de leeftijd van 12 jaren worden niet geacht bekwaam te zijn om een overeenkomst met Opitec te sluiten. Deze dienen aldus vertegenwoordigd te worden door een daartoe gerechtigd persoon.
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment dat Opitec de digitale dan wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
3. Indien de consument(koper) het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opitec onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opitec passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opitec voor een veilige webomgeving. Indien de consument(koper) elektronisch kan betalen, zal Opitec daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Opitec kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Opitec op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Opitec gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Opitec zal bij het product aan de consument(koper) de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument(koper) op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
a. het adres van de vestiging van Opitec waar de consument(koper) met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument(koper) van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten voor aflevering voor zover van toepassing, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. indien de consument(koper) een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.Artikel 6 – Prijs

1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen transportkosten.
2. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft de actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven.Artikel 7 – Verzending en levering

1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Als plaats van levering geldt het door de koper aan Opitec opgegeven adres.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 130,- euro zijn de verzendkosten 4,99- euro. Verdere kosten met betrekking tot verzending worden door Opitec gedragen.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is dienaangaande eerst in verzuim nadat de ondernemer(koper) haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting aan de zijde van koper niet op.
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument(koper) hiervan bericht, uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument(koper) heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Opitec het bedrag dat de consument(koper) betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Levering vindt plaats af magazijn Duitsland /fabriek Nederland. Het risico van enig product gaat op ondernemer(koper) over op het moment van levering.
7. Het risico van beschadiging en of vermissing van het product berust bij Opitec tot op het moment van levering aan de consument(koper) of door een door de consument(koper) aangewezen vertegenwoordiger.


Artikel 8 – Montage

Montage van alle bestelde goederen dienen door de koper te geschieden, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 9 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opitec te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Opitec behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze algemene voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de ondernemer(koper) in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de ondernemer(koper) van rechtswege in verzuim. De ondernemer(koper) wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
6. Indien de consument(koper) in gebreke blijft in de tijdige en of volledige betaling van een factuur, zal alsdan in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De consument(koper) zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente.
7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.
8. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II voor de ondernemer(koper) en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consument(koper).


Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Opitec aan deze of aan aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Opitec aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opitec veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Opitec daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opitec ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opitec gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Opitec bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval Opitec het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opitec en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opitec zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 11 – Herroepingsrecht consument(koper)

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument(koper) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument(koper) of een vooraf door de consument(koper) aangewezen en aan Opitec bekend gemaakte vertegenwoordiger of:
a. als de consument(koper) in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument(koper), of een door hem aangewezen vertegenwoordiger, het laatste product heeft ontvangen. Opitec mag, mits Opitec de consument(koper) hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument(koper), of een door hem aangewezen vertegenwoordiger, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument(koper), of een door hem aangewezen vertegenwoordiger, het eerste product heeft ontvangen.
2. Indien Opitec de consument(koper) de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
3. Indien Opitec de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument(koper) heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument(koper) die informatie heeft ontvangen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument(koper) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consument(koper) het product wenst te behouden. Indien consument(koper) van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Opitec worden geretourneerd, conform de door de Opitec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. De consument(koper) is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 4.
6. De consument(koper) is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Opitec hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
7. Voor ondernemer(koper) is het herroepingsrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.
8. Uitgebreide herroepingsinformatie vindt u terug op www.opitec.nl.


Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten in geval van herroeping

1. Als de consument(koper) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Opitec door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. Opitec zal na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging hiervan aan de consument(koper) elektronisch toezenden.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument(koper) het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Opitec. Dit hoeft niet als de Opitec heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument(koper) heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. Indien de consument(koper) gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4. Indien de consument(koper) een bedrag betaald heeft, zal Opitec dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen middels hetzelfde betaalmiddel als de consument(koper) heeft gebruikt. Het terug te betalen bedrag is inclusief de leveringskosten tenzij er voor een duurdere methode van levering is gekozen dan de standaardlevering. In dat geval zullen de standaardleveringskosten worden vergoed.


Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Opitec sluit het herroepingsrecht van de consument(koper) uit voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Opitec dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de consument(koper);
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Opitec geen invloed heeft.
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument(koper) de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 14 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten

1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. (In de praktijk komt het er vaak op neer dat het ontbrekende pakket binnen 1 à 2 werkdagen alsnog wordt afgeleverd.)
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Opitec er vanuit dat de levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel.
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na levering schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat Opitec in staat is adequaat te reageren.
4. Opitec zal binnen redelijke termijn nadat de gebreken zijn gemeld op de melding reageren.
5. De koper dient Opitec in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
6. Bij een geschil tussen koper en Opitec kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval van een (ondernemer)koper ten laste van deze.
7. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Opitec de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan (ondernemer)koper vergoed.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opitec de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Opitec, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Opitec te retourneren en de eigendom daarover aan Opitec te verschaffen, tenzij Opitec anders aangeeft.


Artikel 15 - Conformiteit en Garantie

1. De door Opitec te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opitec kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent. Deze garantie beperkt nimmer de wettelijke garantie. Deze bepaling laat de eventuele dwingendrechtelijke regelingen ter bescherming van de consument(koper) onverlet.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opitec, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd of geprobeerd hebben te bevestigen die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze zijn ver- of bewerkt of indien getracht is deze te ver-of bewerken op een andere dan de voorgeschreven wijze.
5. Bij garantiewerkzaamheden is Opitec gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen aan de (ondernemer)koper.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opitec, integraal voor rekening van de koper.
7. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
8. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Opitec.
9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consument(koper) tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet.


Artikel 16. (Intellectueel) eigendomsrecht en private label

1. Opitec geeft geen garantie dat er met de aan ondernemer(koper) verkochte private label producten geen enkel intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
2. Hetgeen in lid 1 omschreven geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk conform specificaties/tekeningen/foto´s/teksten van de koper zijn of moeten worden vervaardigd, alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters bij private label producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen en/of teksten, waarvan de private label producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de producten welke door Opitec worden vervaardigd onder haar eigen private label (waaronder maar niet uitsluitend: teksten, beeldmateriaal, catalogi, ontwerp en inhoud website) blijven in eigendom van Opitec, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Opitec ten belope van een bedrag ad € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Opitec – waaronder die op schadevergoeding - onverlet.


Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door Opitec verkochte en geleverde zaken of diensten, is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade die een indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consument(koper) tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet.


Artikel 18. Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Bij levering van een product zal in ieder geval altijd een Duitstalig of Engelstalig instructie-overzicht worden meegeleverd. Opitec kan nadere informatie verschaffen over het voorhanden zijn van een instructieoverzicht in de eigen taal. Dit overzicht dient slechts te worden gezien als een advies voor gebruik.
2. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak is Opitec nimmer aansprakelijk.
3. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Opitec nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Opitec bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Opitec steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
4. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consument(koper) tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Opitec is Nederlands recht van toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Opitec, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is. Voor de consument(koper) is mede bevoegd de rechter van de woonplaats of, bij gebreke daarvan, het werkelijk verblijf van de consument(koper) mits dit verblijf of deze woonplaats zich in Nederland bevind.
 

 

Vestiging Nederland: Vestiging België:
OPITEC Nederland BV
Otterkoog 55
1822 BW Alkmaar

Tel: 072-509 47 71
Fax: 072-509 11 79

Internet: www.opitec.nl
 
OPITEC Belgë BVBA
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk

Tel: 03-234 36 13
Fax: 03-234 30 18

www.opitec.be
 


Manager Nederland en België: Yolanda te Beest


* E-Mail: info.nl@opitec.com
Inschrijving: KvK nr. 02062088

BTW nr. NL8065.01.698BO1 BE0462712269


Bankrelatie:
Nederland: ABN AMRO 40 89 40 867 IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A
België: Belfius 06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-4155 BIC: GKCCBEBB

Drukfouten zijn voorbehouden.